نویسنده = ابطحی، سید عبدالحمید
تعداد مقالات: 2
1. فرایند آگاهی شیعیان از علم غیب امامان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 68-87

سید عبدالحمید ابطحی


2. جستاری در پایان  نامه های امامت پژوهان غربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 214-235

سید عبدالحمید ابطحی